Acolliment amarat de misericòrdia, primer objectiu del Pla Pastoral

El rerefons doctrinal dels tres objectius del nou Pla Pastoral Diocesà es troba sobretot en la butlla de convocatòria de l’Any Sant. Per això, de cada un dels tres objectius, comencem cercant una reflexió doctrinal en la butlla i després passem a unes reflexions de caire més operatiu, que volen ser com una justificació d’algunes de les accions concretes que el Pla Pastoral proposa indicativament per a cada un dels objectius.

Una característica de les megàpolis, on actualment viu el 52% de la població mundial, és la soledat, l’aïllament i l’individualisme. L’Església ha de prestar el servei d’acollir aquesta munió de persones que estan soles. I ha de ser un acolliment amarat de misericòrdia. És molt important prendre consciència que totes les activitats eclesials que fem els cristians han de sorgir d’un cor misericordiós.

El Papa Francesc ens diu que “la misericòrdia és la biga mestra que sosté la vida de l’Església”. Certament, la credibilitat de l’activitat eclesial passa a través del camí de l’amor misericordiós i compassiu. Qui hem d’acollir? Hem d’acollir a tothom, sigui qui sigui. Però especialment els qui es troben en les perifèries geogràfiques i existencials que les grans ciutats van creant i ignoren.

En el recent Congrés de Pastoral de les Grans Ciutats, es van constatar les moltes situacions de precarietat i de patiment que hi ha en el món d’avui, també en la nostra societat, i es va dir que “l’alternativa al rebuig és la misericòrdia. Incloure els exclosos, recordar els oblidats, recollir i acollir els descartats, estimar els que són invisibles per a la societat equival a descobrir Crist en els pobres. Aquest és un descobriment fonamental que cal que faci l’Església de la gran ciutat. Els pobres mostren a l’Església el Crist sofrent i per això mateix l’evangelitzen (cf. EG 198): l’Església distribueix la paraula de l’Evangeli als pobres servint-los en el cor i sobretot en l’esperit (cf. EG 200), i en rep aquest mateix Evangeli, en un intercanvi extraordinari que fecunda la gran ciutat en el seu conjunt”.

Penso que aquest objectiu pastoral ens dóna feina a tots i a totes les parròquies i comunitats. Cal tenir una actitud acollidora amarada de misericòrdia, que és el que avui necessiten moltes persones per trobar el rostre misericordiós de Déu. Sobre l’acolliment, vaig proposar unes reflexions en la carta pastoral Viure la fe i edificar la comunitat cristiana de l’any 2013, comentant un dels objectius de l’anterior Pla Pastoral, el dedicat a la pastoral de la iniciació cristiana, especialment en l’apartat titulat “Acollir, dialogar i acompanyar”.

Considero que aquestes reflexions sobre l’acolliment són molt actuals. L’Església i els cristians hem de tenir una actitud constant d’acolliment de tota persona que necessita ser acollida. I amb aquest acolliment com a expressió de la misericòrdia oferirem també el diàleg i l’acompanyament dels nostres familiars, amics, veïns i de tota persona. Seguint el Papa Francesc, assenyalo també tres paraules que ens poden ajudar a fer una revisió i reflexió conjuntes sobre aquest objectiu pastoral: acollir, dialogar i acompanyar.

Les parròquies han d’oferir un bon acolliment a tothom. L’acolliment és el primer contacte que té l’Església amb qui ve, que de vegades són persones que mantenen poca relació amb institucions d’Església. Per això, cal oferir-los un acolliment exquisit. L’acolliment és fruit i expressió de l’amor a Déu i de l’amor al proïsme característics del nostre ésser cristià. És també quelcom connatural a l’Església, perquè ella ha rebut de Jesucrist la missió d’engendrar maternalment nous fills de Déu, sempre i arreu, i d’alimentar-los abundosament.

Tots els pastors, i també els fidels, hem d’imitar el Bon Pastor que acollí totes les ovelles, les conduí a bones pastures i anà a cercar l’ovella perduda. Jesús ens dóna a tots exemple d’acolliment tant dels qui vénen a nosaltres com d’aquells que hem d’anar a cercar. L’acollidor ha de mirar les persones i les seves situacions humanes i religioses amb una mirada d’amor i amb l’actitud que indiquen aquestes paraules de Jesús: “No he vingut a condemnar el món sinó a salvar-lo”.

Com afirma el Concili Provincial Tarraconense, “l’Església no ha de condemnar el món que el Fill de Déu ha vingut a salvar, sinó que ha d’acceptar i estimar la societat actual perquè és la nostra; perquè, en ella, les dones i els homes de bona voluntat malden per descobrir la veritat i el bé”.

Per això, cal descobrir, contemplar, estimar, agrair i celebrar la presència i l’obra de Déu en cada persona que és acollida per l’Església. Aquest reconeixement de la iniciativa gratuïta de Déu podria apaivagar el neguit que neix del nostre possible protagonisme errat i dóna el to i l’actitud adients per a fer un bon acolliment. L’acollidor, juntament amb l’amor i la misericòrdia, ha de tenir molt clara la identitat del que es demana per part del qui ve i del que es pot oferir per part de l’Església.

Un acolliment ben fet no consisteix pas a dir sí a totes les peticions i desigs de les persones acollides; consisteix a acollir les persones en coherència amb la identitat eclesial. Quan no sigui possible accedir a la petició formulada, caldrà raonar els motius. En això rau sovint la creu de l’acollidor. L’acolliment ha d’anar acompanyat del diàleg. Ens cal acollir per escoltar el qui ve i demana quelcom.

En el curs del diàleg acollidor podem conèixer i entendre millor la persona que és acollida, així com les seves motivacions religioses i possibilitar un itinerari de relació i vinculació amb la comunitat parroquial. L’acolliment demana capacitat de diàleg, que moltes vegades es realitza en un context que es pot tipificar d’entrevista o de reunió. El diàleg és ben connatural a l’Església, ja que aquesta ha de realitzar la seva missió proposant i oferint la Bona Nova de Jesús a totes les persones, a tots els grups i a totes les cultures. Pau VI, que va dedicar la seva primera encíclica al diàleg, afirma que “l’Església ha de mantenir el diàleg amb el món en el qual ha de viure."
 


26/11/2015 09:00:00