La fórmula de l'absolució dels pecats, que el sacerdot pronuncia amb les mans esteses sobre el cap del penitent, subratlla el caràcter trinitari, pasqual i eclesial propi del Sagrament de la Penitència. Ofereix la possibilitat d'esbossar una visió sintètica del sagrament.

1. Déu, Pare misericordiós, que va reconciliar al món amb ell

Com a primer element, es fa referència a la misericòrdia del Pare. El perdó dels pecats, en efecte, brolla de la seva lliure i ferma voluntat de salvació pel que fa al món sencer. Tota la història de la salvació correspon a la realització d'aquest únic projecte. Des dels començaments, la història de l'antic poble de Déu es configura com el lloc de l'acció alliberadora de Jahvè i l'àmbit en el qual ell es manifesta «misericordiós i compassiu, lent per al càstig, ple d'amor i de fidelitat» (Sal 86,15). L'esdeveniment de la sortida d'Egipte i l'aliança sinaítica segellen la misericòrdia de Déu pel seu poble: en ella ell es presenta com el seu redemptor que allibera i salva, i el poble es converteix en poble sant, que en l'aliança celebra el fonament del propi viure i de la pròpia identitat. Tot això permet al cristià reconèixer la pedagogia de Déu amb el seu poble. A partir d'aquesta pedagogia el cristià pot madurar algunes actituds fonamentals per acostar-se al sagrament de la Reconciliació.

Ja que brolla de la fidelitat de Déu, el cristià sap l'important que és «creure» en la seva misericòrdia; força reconciliadora que no coneix obstacles insuperables. Creure en aquesta misericòrdia significa tornar sempre a confiar-se al Pare, amb la certesa que la realitat del pecat en nosaltres no és més gran que la seva misericòrdia: «encara que la nostra consciència ens retregui alguna cosa, perquè Déu és més gran que la nostra consciència i coneix totes les coses» (1Jn 3,20). El desig i la garantia de ser perdonats, el penediment, la reparació del mal causat, per al creient són sempre possibles, perquè es recolzen sobre aquesta indestructible certesa de la fe: la misericòrdia de Déu, adreçada a cada un i a tot el món.

Això vol dir que ningú se salva per si mateix: en tant que do incondicionat de Déu, la misericòrdia es demana i s'acull. És el Pare qui reconcilia amb si, la iniciativa és, sobretot, seva. El Sagrament del Perdó recorda, per tant, al cristià pecador que ell forma part d'una història de salvació que el precedeix, una misericòrdia en la qual, per gràcia, ell s'insereix i en ella descobreix el rostre bo del Pare, que cada vegada el torna a acollir en la comunió amb si en la vida de fe.

Un segon aspecte: la misericòrdia tendeix a la comunió. La misericòrdia donada per Déu reconstrueix i fa més fortes les relacions afeblides o interrompudes pel pecat: embolica al penitent obrint a l'abraçada i a la trobada del Pare. El perdó, per tant, no és simple do dispensat al pecador independentment de la seva voluntat, sinó que pretén moure la seva voluntat perquè reconegui en Déu el Pare ple d'amor, un amor de què la vida de fe obté aliment per a la conversió. L'absolució dels pecats no és, per tant, un gest mecànic, gairebé màgic: és la gràcia que envaeix el pecador obrint-li cor, ment i voluntat per a una vida de comunió amb Déu.

En fi, una darrera reflexió: en el Sagrament de la Reconciliació el perdó de Déu arriba al cristià pecador mantenint la mirada sobre el «món» sencer: això vol dir que la força d'aquest perdó no s'esgota en la trobada amb cada penitent, i tampoc amb l'Església sola. La misericòrdia de Déu té, en efecte, un abast universal, fins i tot còsmic, perquè està íntimament lligada amb la seva voluntat de salvació, que s'estén «a tota la creació» (Em 16,15). Com recorda sant Pau: «també la creació serà alliberada de l'esclavitud de la corrupció per participar de la gloriosa llibertat dels fills de Déu» (Rm 8,21). La solidaritat en el pecat, que uneix el pecador al món de la corrupció, troba així una major correspondència en la solidaritat de la gràcia redemptora. En ella, la voluntat del Pare s'estén amb urgència allà on el pecat exerceixi l'esclavitud del seu poder, per alliberar el món de tota la seva corrupció

Apropant-se al Sagrament del Perdó, el cristià sap que s'implica en aquesta acció potent: rep el do del perdó, però aquest mateix do el compromet i l'impulsa en el projecte d'alliberament que aspira a reconciliar amb Déu a la creació sencera. Rebent el perdó, el pecador penedit té fixa la mirada en el seu Senyor, escolta la seva Paraula i s'entrega a ella per construir un món que, sortit d'aquesta mateixa Paraula, vol tornar-hi. La vida cristiana és, per tant, continua conversió a aquest Déu el cor, des de sempre, s'acosta a la humanitat pecadora i a aquest món en què viu i construeix.

2. Per la mort i la resurrecció del seu Fill

La solidaritat i l'acollida dels pecadors són trets que impregnen tota la vida de Jesús, el seu mateix nom significa Yahvé salva (Mt 1,21), per la seva vida a la història ve el perdó de Déu: «el Fill de l'home ha vingut a donar la seva vida com a rescat per tothom» (Em 10,45). Moment culminant d'aquesta obra reconciliadora duta a terme pel Fill de Déu és l'ofrena de la seva vida a la creu, quan per a tots nosaltres ha implorat i obtingut el perdó del Pare (Lc 23,33). Per tant, és només en Crist redemptor com la plenitud del perdó de Déu arriba a l'home i és el seu misteri pasqual el que ocupa el centre de la història de la salvació. De la creu de Crist el perdó dels pecats raja de manera permanent i continu, i en virtut del poder del Ressuscitat s'estén eternament actual a cada lloc «per molts» (Em 14,24).

Sent cada sagrament una particular manifestació de la Pasqua de Crist en la història, la redempció realitzada per ell arriba als homes de formes múltiples i variades. Sagrament de la Remissió és, en primer lloc, el Baptisme, que dóna a l'home una vida nova. Sent immersió en la mort i resurrecció de Jesús, el Baptisme introdueix al cristià en la destinació salvífic de Crist. En virtut d'ell ho uneix al nou poble, el que camina cap a la Pasqua definitiva: Vosaltres sou llinatge escollit, sacerdoci reial, nació santa, poble que, per anunciar les lloances d'aquell que us ha cridat de les tenebres a la seva llum admirable. Vosaltres que en un temps no éreu poble i que ara sou el poble de Déu, dels que abans no es va tenir compassió, però ara són compadits (1 Pe 2,9-10).

Pel batejat tot això comporta una manera nova de viure: «Hem estat, doncs, sepultats amb ell pel baptisme en la mort, a fi que, igual que Crist va ser ressuscitat d'entre els morts per la glòria del Pare, així també nosaltres portem una vida nova» (Rm 6,4). La nova vida baptismal no anul·la, però, la fragilitat de la naturalesa humana, per això el camí del cristià està marcat encara per la dolorosa experiència del pecat i exigeix la contínua renovació del perdó de Déu en el sagrament de la Reconciliació. En ell la victòria de Crist sobre el pecat es fa històrica i visible per a cada un a través de l'Església. Repetir-se de la celebració d'aquest sagrament de curació mostra tota la capacitat renovadora d'aquest dinamisme de salvació, amb el qual Déu s'ha endinsat irreversiblement en la història humana amb l'encarnació, la mort i la resurrecció de Jesús.

Reconciliat amb Déu en Crist, el batejat és així un home contínuament transfigurat per la Pasqua del Senyor, que constitueix el seu punt final, a partir del qual comença a viure «a», «amb» i «per» Crist (cf. Ef 2, 10; Col 3,3; Rom 6,8; Fl 1,6). La relació amb Crist es converteix en constitutiva de la seva existència i, a partir d'ella, es comprèn a si mateix, la humanitat, el món, la història. Il·luminat per la fe i vivificat per l'amor que procedeixen de la Creu gloriosa del Senyor, fet lliure i valent davant de tots i tot i, precisament per això, evangèlicament protagonista i responsable en l'Església i en el món. Mogut per la fe, el creient aprèn no només a veure Crist en l'home obrint-se així a la caritat solidària, sinó també a veure l'home «en Crist», captant-hi la seva plenitud i comprometent-se en el seu desenvolupament integral.

3. I va vessar l'Esperit Sant per a la remissió dels pecats

La remissió dels pecats, realitzada per la mort de Jesús a la Creu, arriba a cada cristià en virtut de l'Esperit Sant, vessat per Déu per mitjà del Ressuscitat. És l'Esperit, en efecte, el qual realitza a la comunitat cristiana l'eficàcia de la Pasqua de Jesús. Altrament, aquesta seria un esdeveniment del passat, allunyada en el temps, i no podria actualitzar-se en el signe sacramental per ser comunicada als creients. L'Esperit Sant, per tant, apareix com a força operant que permet el compliment del projecte salvífic del Pare realitzat pel Fill.

Els evangelis mostren que l'Esperit de Déu, és a dir, la vida i el poder de Déu mateix, actua abans de res en Jesús, en la seva vida terrenal. A partir del baptisme al Jordà (Mt 3,13-17 par.) Jesús comença el seu ministeri públic i ho continua caracteritzant amb el vincle íntim i ple amb l'Esperit, que és Déu com el Pare. A la sinagoga de Natzaret (Li 4,16-19) Jesús proclama que es realitza en ell la profecia d'Is 61,1-2: és el consagrat i enviat pel «Esperit del Senyor», encarregat de portar als pobres l'alegre notícia, de proclamar als presoners l'alliberament, de retornar als cecs la vista i de posar en llibertat als captius, inaugurant «l'any de gràcia del Senyor».

D'aquesta manera, tota l'activitat de Jesús està sota el signe de l'Esperit Sant. El mateix Esperit és donat pel Ressuscitat a la seva comunitat. Quant força de Déu vivificant i principi de nova creació viu en l'Església i la capacita per complir la missió confiada pel Senyor. Confereix als apòstols el poder de perdonar els pecats, portant a compliment en l'Església i per mitjà d'ella, l'obra de Crist, que tendeix a la reconciliació entre l'home i Déu. D'aquesta manera, l'Esperit uneix íntimament al batejat amb Crist i, al mateix temps, als creients entre si en l'Església. En el ritual del Sagrament de la Penitència, el paper de l'Esperit Sant està molt subratllat, s'esmenta repetidament, mostrant que tota l'acció celebrativa està sota el seu signe: abans, durant i després de la celebració, l'Esperit acompanya i actua sempre tant en el penitent com en el ministre del sagrament.

Abans de res, l'Esperit Sant està en l'origen del camí de conversió, ja que exhorta el pecador a penedir-se i a tornar al Senyor. Realitza en ell el que ja invocava el salmista: «Oh Déu, fes-nos tornar, i que brilli el teu rostre, perquè siguem estalvis!» (Sl 80,4). L'Esperit, que l'himne del Veni Creator proclama «llum de l'intel·lecte i flama ardent al cor», concedeix, a més, el do de fer la veritat en la pròpia consciència i, al costat d'això, dóna la certesa de la remissió dels pecats. Per això, en acollir el pecador, el sacerdot li recorda la presència operant de l'Esperit Sant en ell i a l'Església: «La gràcia de l'Esperit Sant il·lumini el teu cor, perquè puguis confessar amb fe teus pecats i reconèixer la misericòrdia de Déu».

Aquesta admonició, pròpia de la quarta fórmula, mostra que per al penitent no es tracta només de discernir els pecats, sinó d'arribar a la metànoia, la transformació del cor. En ser una acció moguda per l'Esperit de Veritat, que és també Esperit d'Amor, en la intimitat de la consciència la comprovació de la pròpia vida esdevé, al mateix temps, en un nou començament, en el qual es dispensa generosament la gràcia de l'amor a Déu i als germans. Des del moment en què el ministre del Sagrament actua en nom de Crist i de l'Església, l'Esperit Sant estén la seva acció també sobre ell: «El sacerdot i el penitent preparin a la celebració del sagrament abans de res amb l'oració.

El sacerdot invoqui l'Esperit Sant per rebre la seva llum i caritat » (Praenotanda, n.15). Amb «llum» i «caritat» es vol reconèixer com a dons de l'Esperit el discerniment i la misericòrdia. És el mateix Ritual de la Penitència el que aporta ulteriors precisions sobre això: Perquè el confessor pugui complir el seu ministeri amb rectitud i fidelitat, aprengui a conèixer les malalties de les ànimes i als aportar els remeis adequats; procuri exercitar sàviament la funció . El discerniment de l'esperit és, certament, un coneixement íntim de l'acció de Déu en el cor dels homes, un do de l'Esperit Sant i un fruit de la caritat . En acollir al pecador penitent i guiar-cap a la llum de la veritat compleix la seva funció paternal, revelant el cor del Pare als homes i reproduint la imatge de Crist Pastor. Recordeu, per tant, que li ha estat confiat el ministeri de Crist, que per salvar els homes va dur a terme misericordiosament l'obra de la redempció i amb el seu poder està present en els sagraments (Praenotanda, n. 10). Ja que la remissió dels pecats és realitzada per l'Esperit Sant, l'exercici d'aquest ministeri no pot ser més que inspirat, sostingut i guiat pel mateix Esperit. D'aquesta manera, el Sagrament de la Penitència es presenta com una manifestació privilegiada de la presència de l'Esperit en l'Església, perquè el disseny de salvació abast en la història la seva plenitud: és una «meravella de la salvació».


07/04/2016 09:00:00