Es comprèn que l'home carnal tingui mal caràcter, ja que la modalitat concreta d'un caràcter prové de diferents fonts. En primer lloc del temperament, que és una cosa psicosomàtica, poc modificable i a més sol estar ferit per males tendències. En segon lloc, l'ambient condicionant, generalment dolent o mediocre, i que des de nen ha estat assimilat conscient o, la major part de les vegades, inconscientment. En tercer lloc, de la història personal del pecat de cada un que ha deixat moltes petjades i senyals tant en l'ànima com en el cos; i finalment, de la història personal de la gràcia rebuda que encara està en procés de construcció o desenvolupament. Segons això, l'ascesi del caràcter ve a coincidir amb la del sentit i de l'esperit; però, presenta alguns aspectes particulars que val la pena assenyalar.

1. El caràcter és modificable i ha de ser modificat profundament en alguns aspectes. Les vides dels sants ens mostren la força de la gràcia per modificar sorprenentment el caràcter inicial de les persones. L'ascesi del caràcter resulta en canvi impossible en qui es veu a si mateix com irreformable: "Geni i figura fins a la sepultura". Així serà, si així ho creu.
2. La persona no ha de solidaritzar-se amb el seu propi caràcter, aprovant en el fons. No és estrany captar en alguns que confessen les seves debilitats, deficiències i pecats, una satisfacció i evident complaença, és a dir, una simpatia còmplice amb el seu propi manera de ser. En aquesta actitud aquests són incorregibles.

3. La persona no ha de constituir mai el seu caràcter com a principi de pensament i acció. Cal pensar amb el cap i no amb el cor, el fetge o els peus. La recerca de la veritat que s'ha de pensar o del bé que s'ha de fer està condemnada a la pèrdua si la persona es deixa condicionar per la seva manera peculiar de ser. Fins i tot si la manera en si no és dolent o és indiferent: ser lent o ràpid, raonador o intuïtiu, organitzat o improvisador, inclinat a l'abstracte o al concret. Tot això dóna més o menys igual, tindrà avantatges per això i limitacions per a allò. El que destorba greument a l'home per a la unió amb Déu és “cuando se ase a algún modo suyo, o cualquier otra cosa u obra propia, no sabiéndose desasir y desnudar de todo ello” (San Juan de la Cruz, 2 Subida, 4,4). *. Això és el que frena i resisteix l'obra de l'Esperit.
 
4. El mateix caràcter no ha de ser imposat als altres com una norma universal. Això fa un mal especial quan la persona té autoritat -pare, rector, mestre-. Aquest bisbe té un caràcter ordenat i meticulós, i té la seva diòcesi quadriculada. Aquest pare de família avorreix els viatges, i la seva família està sempre quieta. Aquell treballa ràpidament, i quan col·labora amb un altre que és més lent, és incapaç de moderar el seu ritme, fent-ho més a poc a poc, etc.


25/05/2017 09:00:00