Durant el mes de març del 2017 s'han dut a terme amb èxit la restauració de les pintures murals situades a l'absis de l'altar major. Ha estat obra de les restauradores Yolanda Bergua Andreu i Elena Rivero Osuna i sufragat amb donatius de la Germandat de la Mare de Déu de la Mercè. Un treball excel·lent de què vam mostrar unes poques imatges.

(Text parcial de l'informe de restauració)

CAPA PICTÒRICA:
Apreciem acumulació de sals i forma blanquinosa, destrossant i descomponent els pigments, arribant fins i tot a la seva pèrdua completa i alguns punts. Il·legibilitat del dibuix. En altres punts les taques oculta la pintura.

PROCÉS DE RESTAURACIÓ • Neteja amb paletines i aspirador, en zones on la pintura no presenta perill de despreniment. • Consolidació de la preparació i capa pictòrica amb primal, injectant prèviament alcohol amb aigua desionitzada. • Neteja amb aigua desionitzada mitjançant hisops, prèviament hem realitzat proves de solubilitat de pigments. • Consolidació generalitzada amb polvorització de Primal al 10% i aigua desionitzada. • Estucat-desestorada de faltes. • Reintegració pictòrica il·lusionista. • Envernissat final.

Abans:Després:
11/05/2017 09:00:00